blank blank blank
חרוז כזה
מעוניינת באחד מהקורסים שלנו?
מלאי את הפרטים ונחזור אלייך בהקדם


  השאירי פרטים ונחזור אלייך בהקדם!

   תקנון אתר ומדיניות פרטיות

   חלק כללי

   בנספח זה המילים מוצר/מוצרים מתייחסות ל: חומרים, חרוזים וקורסים

   1. חנות האונליין של חרוז כזה היא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המוכר חומרים ליצירת תכשיטים, חרוזים, חומרים וקורסים דרך אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות אימיילים הנשלחים ללקוחות שנרשמו למועדון האתר (להלן: "האתר"), בבעלות חרוז כזה בע"מ.
   2. המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.
   3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חרוז כזה בע"מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
   4. גלישתך באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לכל דבר ועניין לקבל ולנהוג לפי התקנון. לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
   5. תקנון זה בו לשון זכר כלשון נקבה במשתמע.
   6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

   הרכישה

   רכישה באמצעות הטלפון

   1. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצויין באתר האינטרנט ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, קוד בטחון (CVV) וכל פרט מזהה אחר.
   2. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

   רכישה באמצעות אשראי באתר

   1. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
   2. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
   3. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
   4. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
   5. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   6. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

   רכישה באמצעות אתר האינטרנט

   1. טרם ביצוע הזמנת מוצר (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש למלא פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה). הקפדה על מסירת הפרטים הנכונים הינה תנאי להבטחת ביצוע ההזמנה.
   2. דע: רק הרשמה אקטיבית באתר לקבלת דואר שיווקי מהווה את הסכמתך להצטרפותך לרשימת הדיוור של "חרוז כזה בע"מ".
   3. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע חרוז כזה בע"מבדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
   4. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.-
   5. יודגש ויובהר, כי ההרשמה לחרוז כזה בע"מ, מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות חרוז כזה בע"מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של חרוז כזה בע"מ.
   6. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את חרוז כזה בע"מ. הרישום שנרשם במחשבי חרוז כזה בע"מיהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
   7. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
   8. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לחרוז כזה בע"מ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
   9. חרוז כזה בע"מ, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את חרוז כזה בע"מ בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
   10. אישור סופי של ההזמנה יישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח ייקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
   11. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
   12. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג חרוז כזה בע"מקשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
   13. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג חרוז כזה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של חרוז כזה בע"מבתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה חרוז כזה בע"מ זכאית לבטל את ההזמנה.
   14. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   15. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.

   אספקת המוצרים אחריות וביטוח

   1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
   2. חרוז כזה בע"מתדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
   3. חרוז כזה בע"מתפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. חרוז כזה בע"ממתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן
   4. מחירי הפריטים לא כוללים דמי משלוח, ואינם כוללים את דמי ביטוח הפריטים. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, מצוינת באתר עלות דמי המשלוח בכל דפי הפריטים.

   אין חברת חרוז כזה בע"מ, אחראית ו/או מחוייבת לבטח את הפריטים הנשלחים אל רוכשיה.

   1. חרוז כזה בע"מלא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
   2. בכל מקרה תוגבל אחריותה של חרוז כזה בע"מבקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של חרוז כזה בע"מאו מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. חרוז כזה בע"מו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
   3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חרוז כזה בע"מתהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
   4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.

   במקרה של משלוח מחוץ לישראל, חרוז כזה בע"מתהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

   1. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
   2. התקנון של רשות הדואר ישראל או של כל גוף אחר באמצעותו חרוז כזה בע"ממבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח. תנאי למשלוח מוצר לסניף הדואר הינו אישורו של הלקוח.
   3. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
   4. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית חרוז כזה בע"מ ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
   5. לאחר הזמנת המוצרים באמצעות האתר של חברת חרוז כזה בע"מ, ישלחו המוצרים לרוכשים על ידי דואר שליחים ו/או על ידי שליח מטעם החברה ו/או בדרך של איסוף עצמי והכל בהתאם למדיניות החברה כפי שנקבעה בתקנון החברה, והכל בהתאם לנסיבות הרכישה.
   6. בעת אספקת המוצר, רשאית חרוז כזה בע"מו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
   7. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
   8. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, ייחשב כמקום מושבה של חרוז כזה בע"מ, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

   במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

   1. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

   שירות לקוחות

   1. שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.
   2. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

   שיטת המכירה ומועדי המכירה

   1. שיטת המכירה המונהגת באתר החברה של חרוז כזה בע"מהינה מכירה רגילה, אשר הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי.
   2. מבצע הפעולה בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם לפירוט ההוראות באתר.
   3. במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של חרוז כזה בע"מייצור עמו קשר טלפוני.
   4. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג חרוז כזה בע"מלבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי כרטיס האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
   5. יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל חרוז כזה בע"מ בעת השלמת הליך המכירה.
   6. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
   7. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את חרוז כזה בע"מ. מבצע פעולה ייחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

   כשרות להשתמש באתר

   1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה הרגילה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים כמפורט להלן:
   2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
   3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או בעל דרכון זר. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
   5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא חרוז כזה בע"מ, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
   2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
   3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
   4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב חרוז כזה בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו

   שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

   1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש העתידי באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
   2. המידע הנ"ל יועבר לחברת חרוז כזה בע"מ, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה.

   מעבר לשימוש הנ"ל חרוז כזה בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. חרוז כזה בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

   1. חרוז כזה בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, חרוז כזה בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

   ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

   1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
   2. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצראו מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
   3. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל.
   4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור דמי 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
   5. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
   6. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול,המוצר יוחזר על חשבון החברה.
   7. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
   8. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
   9. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
   10. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן , מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, או מוצרים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
   11. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
   1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
   2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
   3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
   4. חרוז כזה מבצעת בקרה מתמדת על מחיר ותאור המוצר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב, לא יחייב הדבר את החברה, היא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
   5. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
   6. אם יתברר ל חרוז כזה בע"מ כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
   1. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
   2. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
   3. חרוז כזה בע"ממקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצעים למכירה. כשהמלאי עומד בפני סיום תיידע החברה את הצרכנים על כך או תעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר, כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך ובין השבת מלוא הכסף ששולם.

   אחריות

   1. האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים המוצעים באתר ומסופקים על ידי חרוז כזה בע"מ.
   2. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את חרוז כזה בע"מ, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
   3. חרוז כזה בע"מ ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, אלא אם נאמר אחרת בתקנון החברה תחת הפרק התייחס למדיניות החברה כפי שמוצג באתר האינטרנט של חברת חרוז כזה בע"מ, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
   4. בכל מקום בו יוצעו ו/או יפורסמו מבצעים ו/או שוברי הנחה ו/או הגרלות ו/או כל פרוייקט אחר שהינו מכירתי באופיו והינו מוצע ללקוחות על ידי חרוז כזה בע"מו/או על ידי מי מטעמה (להלן:"המבצעים"), זאת הן באתר הבית של חרוז כזה בע"מוהן באמצעות כל אמצעי פרסום אחרים, לא יחולו כפלי מבצעים. כלל התנאים המהותיים למימוש יופיעו בכל פרסום רלבנטי. ל חרוז כזה בע"משמורה הזכות על פי שיקול דעתה ובהתאם לנתוני לקוחות הקיימים ברשותה לפסול לקוח מלבצע רכישה כפולה לגבי אותם המבצעים הרלבנטיים. בעניין זה לא תישא חרוז כזה בע"מו/או מי מטעמה בנזק ישיר ו/או עקיף ולא תעמוד ללקוחות המשתתפים במבצעים כל טענה כלפי חרוז כזה בע"מ בעניין הצגת מצגים ו/או הטעיה ו/או התנהלות בחוסר תום לב.
   5. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חרוז כזה בע"מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
   6. חרוז כזה בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, חרוז כזה בע"מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, חרוז כזה בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
   7. חרוז כזה בע"מ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
   8. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
   9. הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
   10. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
   11. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.

   תנאים נוספים

   1. אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של חרוז כזה בע"מ ו/או מי מטעמה.
   2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן חרוז כזה בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
   3. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
   4. רישומי המחשב של חרוז כזה בע"מבדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
   5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

   94. ניתן לשינוי בכל עת ע"י חרוז כזה בע"מ, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור לא יפגע בעסקה שביצועה כבר החל. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

   כאן ניתן להגשים חלומות! בואי ללמוד תכשיטנות וצורפות בחוויה יחודית עם מדריכות מוסמכות.

   מבטיחים לכם איכות

   אנו משקיעים באיכות המוצרים שלנו למענכם

   משלוח חינם עד הבית

   בכל הזמנה מעל 300 ש”ח

   שירות ללא פשרות

   מקשיבים לכם לכל בעיה שלכם

   אחריות 12 חודשים

   אנחנו לוקחים אחריות

   קניה בטוחה

   אל חשש, הקניה באתר מאובטחת ועוברת רק אלינו

   14 ימי עסקים

   והמוצר אצלך

   קנייה בטוחה

   בניית חנות וירטואלית